6.5.7 Hàm khởi tạo mặc định – default constructors (1)

Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ được thiết kế để giúp mọi người hệ thống hóa kiến thức về hàm khởi tạo. Ví dụ đầu tiên →

Lớp NoConstructorsAtAll trong ví dụ này là một lớp mà không có constructor nào. Một lớp như thế này thể hiện ý của developer kiểu như: “tôi không cần sử dụng hàm khởi tạo của lớp này”. Ý muốn đó sẽ được thừa nhận một phần – lớp này sẽ được trình biên dịch tự động trang bị cho một constructor mặc định, không có tham số và cũng không làm gì cả.

Hãy xem xem kĩ ví dụ. Lớp NoConstructorsAtAll không có hàm tạo nên kết quả là các trường dữ liệu của nó sẽ không được khởi tạo bằng bất cứ cách nào. Các giá trị được xuất ra bởi hàm display hoàn toàn là các giá trị ngẫu nhiên. Kết quả hiển thị ra màn hình sẽ không lặp lại khi bạn chạy chương trình.

Một trong những kết quả khi chúng tôi chạy chương trình là như sau: