6.5.3 Hàm khởi tạo sao chép – copying constructors (3)

Tất nhiên, chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi vấn đề này (vấn đề được nêu ra ở 6.5.2) bằng cách không sử dụng copying constructor.

Ví dụ sau →

cho thấy một chương trình không sử dụng bất kỳ cú pháp có thể dẫn đến việc sử dụng copying constructor ngầm định. Nó chỉ sử dụng một constructor tường minh, đó là  constructor có một tham số kiểu int.

Giờ thì chương trình sẽ cho ra kết quả sau:

Tuy nhiên đây không phải là cách mà chúng tôi khuyến khích các bạn làm. Hãy xem tiếp các trang tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý hợp lý hơn.