6.4.4 Truyền vào một đối tượng của lớp dẫn xuất (2)

Bây giờ chúng tôi thay đổi chương trình ở trang trước một chút →

Sự thay đổi source code không làm thay đổi hành vi của nó và kết quả của chương trình là không thay đổi. Chúng tôi chỉ thay đổi tham số của hàm PlayWithPet và bây giờ hàm này có tham số đầu vào là một con trỏ chứ không phải là một tham chiếu. Và rõ ràng, hàm main cũng phải thay đổi theo.