6.2.5 Tương thích kiểu – quay lại với Pet

Chúng ta đã sử dụng toán tử static_cast để cho phép Pets của chúng ta phát ra tiếng kêu của chúng.

Đây là cách nó hoạt động →

Output của nó sẽ như sau: