6.2.3 Tương thích kiểu – trường hợp phức tạp hơn (2)

Chương trình sau sẽ thể hiện rõ nhưng những kết luận mà chúng tôi đã đưa ra ở trang trước →

Phân tích source code và lưu ý đến cách mà con trỏ trỏ tới các đối tượng lớp cha (con trỏ kiểu Pet *) có thể trỏ đến các đối tượng của lớp con (Cat, Dog).

Các lệnh ở những dòng đánh dấu comment là không hợp lệ trong bối cảnh này.

Chương trình xuất ra kết quả sau: