6.1.3 Định nghĩa một phân lớp đơn giản (3)

Các đối tượng của lớp Sub có thể làm hầu hết những thứ giống như các anh chị của chúng được tạo ra từ lớp Super. Chúng tôi sử dụng từ ‘gần như’ vì một phân lớp sẽ không có quyền truy cập vào các thành phần private của lớp cơ sở. Chúng ta không thể viết một hàm thành viên của lớp Sub mà có thể trực tiếp thao tác trên biến storage.

Đây là một hạn chế rất lớn. Có cách nào để vượt qua rào cản này không ?

Có.

Có mức độ truy cập thứ ba mà chúng tôi chưa đề cập đến. Nó được gọi là “protected“.

Từ khoá protected có nghĩa là bất kỳ thành phần nào được đánh dấu là protected sẽ hoạt động giống như một thành phần public khi được sử dụng bởi bất kỳ lớp con nào và hoạt động giống như một thành phần private với phần còn lại của thế giới.

Lưu ý rằng điều này chỉ đúng cho các lớp kế thừa public (như lớp Super trong ví dụ của chúng ta ở đây) →