6.1.1 Định nghĩa một phân lớp đơn giản (1)

Chúng ta có thể sử dụng mỗi lớp như là một cơ sở (hoặc một nền tảng) để định nghĩa hoặc xây dựng một lớp khác (còn gọi là phân lớp). Nó cũng có thể sử dụng nhiều hơn một lớp để định nghĩa một phân lớp. Bạn có thể thấy cả hai trường hợp này →

Lưu ý rằng các mũi tên luôn luôn chỉ đến lớp cơ sở (superclass)

Biểu đồ bên trái minh họa một “đơn thừa kế” (single inheritance), và bên phải minh họa “đa thừa kế” hoặc “đa kế thừa” (multiple inheritance).

Chúng tôi sẽ cho bạn thấy một số ví dụ về cả hai loại thừa kế.

Class bên dưới → sẽ được sử dụng làm lớp cơ sở. Chương trình trên sẽ in ra màn hình: