5.5.8 Đối tượng bên trong đối tượng (2)

Đây là chương trình sau khi sửa →

Chúng tôi đã thanh lọc hàm main, xóa tất cả mọi thứ không thực sự cần thiết để theo dõi hoạt động của các constructors. Sau khi biên dịch và chạy chương trình. Đây là những gì chúng ta thấy trên màn hình:

Kết luận: các constructors của các đối tượng bên trong (các đối tượng lưu trữ bên trong các đối tượng khác) được gọi trước khi các constructors của đối tượng bên được gọi.