5.5.6 Mảng các con trỏ trỏ đến đối tượng (2)

Chúng ta có thể chứa các con trỏ tới các đối tượng bên trong một mảng mà không có trở ngại nào. Chương trình bên dưới →

cho thấy cú pháp mà chúng ta cần sử dụng để làm điều đó.

Lớp Array không thay đổi so với trang trước, nhưng có thay đổi đáng kể ở hàm main. Chúng ta đã sử dụng hai đối tượng của lớp Array và các con trỏ trỏ tới chúng trong mảng arr (đừng nhầm lẫn hai thực thể này: Array là một lớp do chúng ta định nghĩa, arr là một mảng thông thường).

Bây giờ hãy xem flow của chương trình và lưu ý đến cú pháp mà chúng ta đã sử dụng để truy cập vào từng đối tượng hiện có.

Chương trình cho ra kết quả sau: