5.5.3 Truy cập hàm thành viên của đối tượng thông qua con trỏ

Các hàm thành viên được gọi qua con trỏ phải được truy cập bằng cách sử dụng toán tử mũi tên. Chúng tôi đã thêm một hàm thành viên vào lớp Class. Hãy xem ví dụ sau →

Chương trình sẽ in ra màn hình: