5.4.5 Biến static của class (1)

Tính “duy nhất” của các biến static của class là điều quyết định vì sao chúng có thể được sử dụng để làm biến đếm số lượng các instance của một class. Chương trình bên dưới thực hiện ý tưởng này một cách rất đơn giản →

Đầu tiên, chúng ta trang bị cho class Class một biến static là Counter. Biến Counter được định nghĩa bên ngoài class và khởi tạo giá trị bằng 0, khi đó chưa có instance nào của class Class tồn tại cả.

Chúng ta sẽ tăng giá trị của biến Counter bên trong constructor của Class và giảm nó trong destructor của Class.

Lưu ý một lần nữa rằng Counter được truy cập trực tiếp khi nó được sử dụng bên trong class,  khi nó đang được sử dụng bên ngoài class thì phải có toán tử “::” đằng trước. Cũng có thể truy cập vào biến static thông qua bất kỳ instance nào của class. Ví dụ như sau →

tất nhiên với điều kiện là biến static đó phải public

Chương trình sẽ xuất các dòng sau ra màn hình: