5.3.9 Nạp chồng hàm khởi tạo (2)

Nếu một class có một constructor (hoặc chính xác hơn, ít nhất một constructor), một trong số chúng phải được chọn trong quá trình tạo đối tượng, nghĩa là bạn không được phép viết một khai báo mà nó không chỉ định một constructor nào.

Class bên trên có một constructor một tham số. Điều này có nghĩa là hình thức cho phép duy nhất của việc tạo đối tượng của lớp đó phải tương tự như sau:

Khai báo như sau là không hợp lệ: