4.3.13 Kiểm soát kích thước của string

Chúng ta có thể kiểm soát kích thước bộ nhớ của một string sử dụng hàm thành viên là reserve. Nó có thể hoạt động ở cả hai hướng với sự dễ dàng như nhau, tức là nó có thể co lại buffer cũng như mở rộng buffer. Hàm này yêu cầu một tham số kiểu int để xác định kích thước mong muốn của buffer được cấp phát.

Một điều quan trọng bạn cần biết ở đây: nội dung của chuỗi không thay đổi bằng bởi ảnh hưởng của hàm reserve.

Tuy nhiên, hàm này có không quá chặt chẽ trong việc xác định kích thước cuối cùng của bộ nhớ được cấp phát. Nó có thể làm tròn giá trị của tham số để phù hợp với yêu cầu bộ nhớ hiện tại và điều kiện của target platform.

Chương trình sau →

cho thấy những gì bạn có thể mong đợi từ hàm này. Lưu ý rằng nội dung chuỗi không bị ảnh hưởng trong tất cả các trường hợp