3.5.4 Truyền tham chiếu cho hàm (2)

Bạn có thể kết hợp các tham số theo cả hai loại (tham trị và tham chiếu) nếu bạn thấy hữu ích →

Hàm MixedStyles chỉ gán tham số thứ hai của nó với giá trị bằng giá trị số đầu tiên cộng thêm 1. Điều này có nghĩa là tham số đầu tiên được truyền bằng giá trị, trong khi tham số thứ hai được truyền bằng tham chiếu. Chương trình cho ra kết quả sau: