3.2.1 So sánh pointer và array

Các con trỏ và mảng có điểm gì chung ?

Vâng, rất nhiều. Hãy bắt đầu với một định nghĩa quan trọng: khi tên của một mảng đi một mình mà không có chỉ số, nó luôn luôn là một từ đồng nghĩa của con trỏ trỏ đến phần tử đầu tiên của mảng.

Nó hoạt động như thế nào ? Chúng ta đã khai báo một con trỏ tới kiểu int và một mảng 3 phần tử kiểu int như sau →

Hai phép gán sau sẽ gán cùng một giá trị cho biến Ptr →