2.2.2 Không phải chỉ có int là kiểu số nguyên (2)

short int Counter;

Biến Counter sẽ sử dụng ít bit hơn tiêu chuẩn int (trong trường hợp này, phạm vi của biến sẽ nằm trong khoảng [-32768 ~ 32767]).

Từ int có thể được bỏ qua vì tất cả các khai báo không chỉ định kiểu thì mặc định là kiểu int, giống như này:

short Counter;

—–

long int Ants;

Biến Ants sẽ sử dụng nhiều bit hơn tiêu chuẩn int (phạm vi của biến sẽ nằm trong khoảng [-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807])

Lưu ý một lần nữa chúng ta có thể bỏ qua từ int:

long Ants;

—–

Nếu chúng ta quyết định rằng một biến sẽ không bao giờ có giá trị âm, chúng ta có thể sử dụng unsigned 

unsigned int Positive;

Chúng ta vẫn có thể bỏ qua int:

unsigned Positive;

—–

Chúng ta cũng có thể kết hợp một số các modifiers với nhau-hãy xem →

unsigned long int HugeNumber;

Nếu bỏ qua int:

unsigned long HugeNumber;

—–

Một ví dụ khiêm tốn hơn đi như thế này →

unsigned short int Lambs;

Dạng tương đương của nó là:

unsigned short Lambs;