1.7.2 Output (1)

Để làm việc này và những việc phức tạp hơn, chúng ta cần sử dụng một output streams nào đó có liên kết với màn hình (thông thường là console) và gửi value của biến vào đó. cout là một trong những stream như vậy và nó sẵn sàng để làm việc mà không cần chuẩn bị thêm gì đặc biệt cả – nó chỉ cần tên của header file.

Nếu bạn muốn in giá trị của một biến integer ra màn hình, bạn chỉ cần làm một việc là gửi nó cho cout stream thông qua toán tử <<, nó  cho biết hướng truyền dữ liệu mà bạn muốn.

Cả toán tử << và cout stream chịu trách nhiệm cho 2 việc quan trọng sau:

  • chuyển đổi(converting) biểu diễn bên trong của giá trị integer value thành một dạng mà con người có thể hiểu được
  • truyền (transferring) dữ liệu ở dạng đã chuyển đổi đến thiết bị output. Ví dụ: console

Streams là công cụ rất mạnh và thuận tiện cho cả input lẫn output. Chúng có thể dễ dàng output một số kiểu dữ liệu khác nhau và trộn lẫn chúng với text. Chúng cũng có thể dễ dàng input nhiều giá trị cùng lúc.

Hãy cùng xem xét streams ở một vài ứng dụng. Cái đầu tiên rất đơn giản – chúng ta sử dụng cout để in một giá trị kiểu int. Chúng ta sẽ làm giống như thế này  →

Một string có chứa ký tự ‘1’, ‘1’ và ‘0’ sẽ xuất hiện trên màn hình.