1.7.1 Input và Output

Bây giờ hãy cùng dành thời gian cho 2 tính năng cực kỳ quan trọng và hữu ích dùng để kết nối máy tính với thế giới bên ngoài.

Khi data di chuyển theo chiều từ con người (user) đến chương trình máy, nó được gọi là input. Data được truyền theo chiều ngược lại từ máy tính đến con người thì được gọi là output.

Chúng ta đã học về một thành phần khá hữu ích cho việc output data – anh em còn nhớ không ? ok, nó chính là cout, và chúng ta sử dụng nó cùng với toán tử << trong chương trình đầu tiên mà chúng ta viết với ngôn ngữ C++, ngay đầu khóa học.

Toán tử << đôi khi được gọi là toán tử “chèn” ví nó chèn một chuỗi ký tự vào character device (ví dụ: một màn hình console).

Khả năng của cout thực sự ấn tượng hơn nhiều: nó có thể ghi dữ liệu của hầu hết cáckiểu dữ liệu ra màn.

Vậy chúng ta cần phải làm gì nếu muốn output giá trị kiểu int hoặc float, hoặc char, chứ không phải đơn thuần là một chuỗi ký tự đơn giản ?