1.2.3 Bắt đầu với chương trình đầu tiên của bạn (3)

Trong ngôn ngữ C++, tất cả những thành phần tiêu chuẩn của thư viện C++ đều được khai báo bên trong namespace gọi là std. Bạn có thể tạm hiểu một namespace là một cái hộp chứa trừu tượng hoặc môi trường được tạo ra để giữ một nhóm logic của các thực thể duy nhất (các block).

Một thực thể được định nghĩa trong một namespace thì chỉ có mối liên quan với namespace đó. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều thực thể tiêu chuẩn của C++ (chúng tôi sẽ nói với bạn về nó sau), bạn phải chèn lệnh “using namespace” vào đầu của các file, bên ngoài bất cứ hàm (function) nào. Lệnh này cần chỉ định tên của namespace mong muốn được sử dụng (trong trường hợp của chúng ta là std). Nó sẽ làm cho các tiện ích tiêu chuẩn có hiệu lực trong suốt chương trình.

#include <iostream> using namespace std; int main(void) {

cout << “La toi ! Chuong trinh dau tien day, he he !”;

return 0;

}