Khái niệm cơ bản về Event Driven Programming

Định nghĩa event-driven programming – lập trình hướng sự kiện

Trong phát triển phần mềm, event-driven programming là mô hình lập trình mà ở đó tất cả các xử lý nghiệp vụ (business logic) được thực hiện trong mã nguồn của chương trình. Luồng xử lý lúc runtime của chương trình sẽ được xác định dựa vào events. Events ở đây có thể là:

  • Click vào button trên màn hình
  • Bấm key trên bàn phím
  • Di chuột
  • Timeout
  • Nhận tín hiệu đầu ra của cảm biến
  • Nhận messages từ chương trình hoặc threads khác

Ứng dụng của event-driven programming

Event-driven programming là mô hình chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng tập trung vào việc đưa ra các xử lý phản hồi lại các thao tác của người dùng.

Trong một ứng dụng hướng sự kiện, thường có một vòng lặp chính (main loop) lắng nghe các sự kiện, và sau đó kích hoạt lời gọi đến các callback function (*) khi phát hiện một sự kiện nào đó xảy ra. Trong các hệ thống nhúng, điều tương tự có thể đạt được bằng cách sử dụng các ngắt phần cứng thay vì một main loop chạy liên tục. Các chương trình hướng sự kiện có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

 

(*) Callback function là hàm hoặc bất kỳ đoạn mã thực thi được truyền vào như là một đối số cho mã khác, được dự kiến sẽ được gọi (thực thi) tại một thời điểm nhất định hoặc khi có sự kiện nào đó xảy ra.

Anh em có thể tìm hiểu thêm trên wiki

— Author: Phạm Minh Tuấn —

DEV quèn có tâm

Xem thêm:

Khái niệm cơ bản về Data Driven Programming