Sử dụng typedef và using trong C++

Cú pháp cơ bản của typedef

Cú pháp của typedef tương đối giống với khai báo biến và hàm, tuy nhiên mục đích của nó là để định nghĩa một tên khác cho một kiểu dữ liệu →

Một khi type alias (tên thay thế) của một kiểu dữ liệu đã được định nghĩa thì tên đó có thể được dùng thay thế cho tên của kiểu dữ liệu gốc →

Hãy nhớ rằng typedef không tạo ra kiểu dữ liệu mới, nó chỉ tạo ra cách khác để refer đến kiểu dữ liệu đã có.

Một số cú pháp nâng cao hơn của typedef

Định nghĩa kiểu dữ liệu con trỏ hàm thông thường → Định nghĩa kiểu dữ liệu con trỏ hàm trỏ đến phương thức non-static của class → Định nghĩa cùng lúc nhiều kiểu dữ liệu bằng typedef →

Khai báo alias sử dụng “using”

Từ C++11 chúng ta có thể sử dụng cú pháp using thay thế typedef →

Tạo một alias kiểu dữ liệu bằng using có tác dụng chính xác giống như với typedef. Nó chỉ đơn giản là một cú pháp thay thế để hoàn thành điều tương tự. Tuy nhiên có một điểm khác biệt đó là using có thể sử dụng với template trong khi typedef thì không. Hãy xem ví dụ sao để rõ hơn →

Chạy chương trình sẽ in ra kết quả là 10.

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —