[Smart Pointers] std::shared_ptr trong C++

Tháng Hai 9, 2019 Mr.Shun 0
std::shared_ptr là gì ? std::shared_ptr là một trong số các Smart Pointers của C++, được support từ C++11, định nghĩa trong file header <memory>. std::shared_ptr là một class template (khuôn […]

Khai báo Structure trong C và C++ có gì khác nhau ?

Tháng Một 27, 2018 Mr.Shun 0
Cú pháp khai báo Structure trong C và C++ có một chút khác biệt. Cú pháp trong C++: Bắt đầu khai báo bằng từ khóa […]