6.7.4 Hàm bạn

Tháng Một 9, 2018 Mr.Shun 0
Một hàm cũng có thể là bạn của một lớp. Hàm như vậy có thể truy cập vào tất cả các thành phần private và […]