Sử dụng C library trong C++

Khi lập trình với C++, đôi khi chúng ta cần sử dụng thư viện có sẵn viết bằng C. Các thư viện có sẵn này có thể được phân phối dưới dạng source code (các thư viện open source) hoặc dưới dạng binary bao gồm file thư viện đi kèm với các file header (open source hoặc closed source). Và vấn đề ở đây là nếu cứ để thế mà dùng thì trong source C++ mà call đến hàm ở source C thì sẽ không được (compile sẽ lỗi).

Vì vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể dùng được C library trong C++.
Giả sử chúng ta có có file header Sample.h như sau →

Chúng ta có khai báo của một hàm có tên là doSomething, hàm này được implement trong file Sample.c như sau →

Tiếp tục, chúng ta có 1 chương trình C++ với file main.cpp#include <Sample.h> như sau → Build chương trình này sẽ xảy ra lỗi compile kiểu như sau (bên dưới là ví dụ build trên VS2015) →

Nguyên nhân ở đây là ở giai đoạn linking các object với nhau thì compiler đang hiểu hàm doSomething là hàm C++ và tìm kiếm hàm này, mặc dù hàm này có trong file object Sample.o tuy nhiên do Sample.c có đuôi .c nên nó được compiler biên dịch theo C convention. Trong khi đó compiler cứ mải tìm kiếm hàm doSomething theo C++ convention, kết quả là compiler tìm không ra dẫn đến lỗi linking.


Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần thêm extern “C” vào header file như sau → Bây giờ khi Sample.h được include vào trong file C++ thì nó sẽ được đặt trong block extern “C”, nhờ đó compiler sẽ hiểu rằng doSomething là hàm C. Done ! Mọi chuyện đã được giải quyết êm.

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —