6.2.7 Tương thích kiểu – trường hợp cuối cùng

Có một quy tắc là các đối tượng ở level cao hơn thì sẽ tương thích với các đối tượng ở các level thấp hơn trong hệ phân cấp lớp. Ví dụ →

cho thấy một chuỗi gồm ba lớp. Con trỏ trỏ tới lớp cơ sở ở tầng trên cùng vẫn hoạt động bình thường khi trỏ tới đối tượng từ thuộc lớp con dưới cùng.

Chương trình in ra văn bản sau: