3.6.3 Tham số mặc định (3)

Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng nếu có thể có nhiều tham số mặc định trong một hàm thì sao ? nghĩa là nếu chúng ta có thể chọn giá trị mặc định không chỉ cho tham số lần chào mà còn cho nội dung của lời chào.

Yes, hoàn toàn có thể. Dưới đây là một ví dụ về làm thế nào để thực hiện điều đó →

Cơ chế này rất hữu ích, nhưng để áp dụng nó một cách hiệu quả thì bạn không được quên những điều sau:

  • Thứ tự của các tham số là rất quan trọng (khác với các tham số thông thường, vì chúng có thể theo bất kỳ thứ tự nào): các tham số không phải mặc định phải được đặt trước các tham số mặc định
  • Nếu có nhiều hơn một tham số được khai báo với giá trị mặc định và ít nhất một tham số thực tế được chỉ định trong lời gọi hàm, các tham số thực tế được gán cho các đối tham số hình thức theo thứ tự mà chúng được liệt kê trong khai báo hàm