3.6.1 Tham số mặc định (1)

Bây giờ chúng ta sẽ viết lại hàm Greet để làm cho nó linh hoạt hơn, để nó có thể:

  • Đưa ra bất kỳ lời chào nào, không chỉ là một lời chào xác định trước trong code
  • Đưa ra lời chào nhiều hơn một lần, theo yêu cầu của người sử dụng

Điều này có nghĩa là NewGreet của chúng ta (đây là tên hàm mới) phải có hai tham số để:

  • Lưu thông tin về lời chào
  • Lưu thông tin về số lần lặp lại lời chào

Đây là code của nó →