2.4.12 Thao tác với bit đơn lẻ (7)

Giả sử có một số khai báo biến như sau: Hãy xem các phép dịch bit như sau → Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng dạng rút gọn của các toán tử đó như sau → Và cuối cùng là bảng độ ưu tiên chứa tất cả các toán tử chúng ta đã học từ đầu đến giờ. Độ ưu tiên giảm dần từ trên xuống dưới